Vnitřní řád ŠJ

Vnitřní řád školní jídelny

Školské zařízení: INITA, zařízení školního stravování s.r.o.
Adresa: Litovická 476, 253 01 Hostivice
Ředitel školní jídelny: Bc. Miroslav Davídek
Tel: 774 700 031
E-mail:m iroslav.davidek@fortroxy.cz
Vedoucí školního stravování: Hana Vršková
Vedoucí kuchař: Bedřich Hamouz
Kapacita školní jídelny: 800 obědů

Základní ustanovení

Tento vnitřní řád upravuje podmínky možnosti stravování ve školní jídelně. Ve školní jídelně je zajištěno stravování dětí, žáků za zvýhodněných podmínek v době pobytu ve škole a školském zařízení. Umožňuje také stravování vlastních zaměstnanců a dále poskytuje stravovací služby pro zaměstnance škol a školských zařízení a další osoby (dále jen cizí strávníci) za úplatu.

Tento řád je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání v platném znění za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků při školním stravování.Školní stravování je poskytováno v souladu s těmito právními předpisy:

Školní stravování je poskytováno v souladu s těmito právními předpisy:

  • zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon
  • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
  • vyhláškou č.107/2005 sb., o školním stravování
  • vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
  • vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených USC.

Provoz školní jídelny

Pravidla chování, pokyny

Školní jídelna poskytuje stravování dětem, žákům za předpokladu, že jsou splněna pravidla vnitřního řádu školní jídelny a strávníci dbají pokynů zaměstnanců kuchyně a dohledu v jídelně. Strávníci školní jídelny, stejně jako její zaměstnanci, mají právo být chránění před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením a zanedbáváním.

Strávníci školní jídelny mají právo na svobodu myšlení, projevu a náboženství a mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, projevy šikany, rasismu, xenofobie a netolerance vůči odlišnosti.

Zaměstnanci i strávníci školní jídelny budou dbát na to, aby při poskytování školního stravování nedocházelo k diskriminačním projevům a sociálně patologickým jevům. Povinností zaměstnanců školní jídelny je dodržovat pravidla vnitřního řádu, chránit bezpečí své, ostatních zaměstnanců a strávníků a pomáhat při výchovném působení na žáky.

Dohled ve školní jídelně je zajišťován zaměstnancem školy. Dohlížející vykonává pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.

Strávníci mají povinnost dodržovat pravidla vnitřního řádu a dbají všech pravidel správného stolování a společenského chování. Udržují v jídelně čistotu, při odebírání stravy a při stolování používají podnosy a po obědě odnášejí použité nádobí na místo k tomu určenému.

K odložení osobních věcí (oděv, batohy apod.) slouží prostor před vstupem do jídelny. Za
odložené osobní věci školní jídelna neručí!

Výdej obědů

Výdejní doba pro žáky a zaměstnance 11,30 – 13,30 hod. Žákům je zakázáno vynášet jakékoli jídlo a nádobí, s výjimkou balených potravin, z prostor ŠJ. Výdej oběda do jídlonosiče je povolen žákům pouze v případě, má-li se zabezpečit stravování žáka v první den jeho onemocnění, pokud již nelze stravu odhlásit. Doporučená doba pro výdej do jídlonosiče je od 11,00 – 11,20 hod.

Podávané jídlo je určeno k přímé spotřebě!

Výše stravného

Výše stravného je určena předpisem ředitelem ŠJ, v základních kategoriích činí:

žáci základní školy

  • oběd 7-10 let 34,00 Kč
  • oběd 11-14 let 37,00 Kč

Placení stravného

Je prováděno bezhotovostně na základě vystavené faktury po dvou měsících stravování. Faktura je vystavena na základě skutečně odebraných jídel a splatná bezhotovostně do čtrnácti kalendářních dnů po vystavení faktury.

Kontakt v případě reklamací či dotazů ohledně školní jídelny je možný v pracovní dny od 8:00 do 14:30 hodin na telefonu 777472 437 nebo osobně u vedoucí školního stravování, paní Vrškové.

Strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení ošetřujícího lékaře vyžaduje stravovat se v dietním režimu (dieta s omezením lepku, laktózy atd.), můžeme poskytnout toto dietní stravování.

Objednávky obědů

Školní jídelna vaří pondělí až pátek 2 druhy obědů. Objednává se vždy nejpozději v den
odběru jídla do 9:00 hodin přes objednávkový systém na stránkách mujobed.cz nebo telefonicky u vedoucí školního stravování.

U dietního stravování není možnost výběru stravy.

Odhlášky ze stravování

Odhlášky ze stravování na přechodnou dobu (např. nemoc) se provádí telefonicky u vedoucí školního stravování nebo přes objednávkový systém do 9:00 hodin toho dne, na
který se oběd odhlašuje.

Stravování dětí a žáků době nemoci

Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) definuje stravování jako školskou službu, která je podle § 122 odst. 2 poskytována dětem v MŠ, žákům ZŠ a žákům SŠ jako hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení podle § 119 a dále v případě potřeby ubytování. To znamená, že dotované školní stravování se neposkytuje v době, kdy zmiňovaní žáci nepobývají ve škole. Pouze první den nemoci je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování považován za pobyt ve škole.

Jídelní lístek

Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovenými vyhláškou č. 107/2005., v platném znění.

Při sestavování jídelního lístku přihlížíme k plnění spotřebního koše, který je součástí vyhlášky č. 107/2005, v platném znění. Dále přihlížíme k doporučené pestrosti stravy. Strávníkům je denně nabízen v rámci pitného režimu neochucený nápoj – voda, případně mléko.

Jídelní lístek k dietnímu stravování (dieta s omezením lepku) je sestavován ve spolupráci s registrovaným nutričním terapeutem (dle §2, odstavce 4 a 5 vyhlášky č. 107/2005 Sb.). Jídelní lístek je zveřejněn na internetových stránkách mujobed.cz. Změna jídelního lístku je vyhrazena.

Dotazy, stížnosti, připomínky

Dotazy, stížnosti a připomínky týkající se skladby jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší ředitel ŠJ. Připomínky mohou být podány osobně, telefonicky 774700031 nebo elektronickou cestou (e-mail: miroslav.davidek@fortroxy.cz).

Zajištění bezpečnosti

Dohled nad žáky po dobu výdeje vykonávají zaměstnanci školy. V případě úrazu jsou strávníci povinni nahlásit tuto skutečnost dohlížejícímu zaměstnanci, který neprodleně učiní odpovídající opatření. Úrazy žáků jsou zapsány do knihy školních úrazů a nahlášeny neprodleně ředitelce.

Škody na majetku školní jídelny

Strávníci, případně jejich zákonní zástupci, odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny. Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili, zaměstnancům školní jídelny, případně dohledu na jídelně. Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí.

Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce, povinen uhradit.

Závěrečná ustanovení

S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci, v případě dětí a žáků i jejich zákonní zástupci, seznámeni zveřejněním řádu na webových stránkách školní jídelny.

Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny“, dále pokyny ředitele a příslušného dohledu.

Tento řád nabývá účinnosti dne 1. září 2022.

Bc.Miroslav Davídek
ředitel, jednatel společnosti